top of page

Privacyreglement van der Bijl training & therapie

Privacyreglement van der Bijl training & therapie

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-01-2024

 

Contactgegevens:

van der Bijl training & therapie, Jasper van der Bijl
Hoogeweg 12
9746 RN Groningen
vanderbijl.tt@gmail.com
KvK nummer 69208875

 

van der Bijl training & therapie, in de naam van Jasper van der Bijl, verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens:
van der Bijl training & therapie verwerkt de volgende gegevens in het elektronische patiënten dossier:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
• Anamnese
• Medische gegevens van belang voor uw behandeling

 

van der Bijl training & therapie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat van der Bijl training & therapie hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan van der Bijl training & therapie persoonsgegevens uitwisselen. van der Bijl training & therapie kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer van der Bijl training & therapie aan een wettelijke verplichting moet voldoen. van der Bijl training & therapie zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
van der Bijl training & therapie zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat van der Bijl training & therapie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen:
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft van der Bijl training & therapie passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering:
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies:
Op de website worden geen cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze pagina wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Uw recht op inzage:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en mag hiervan een kopie ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens van de hulpverlener. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


Ook kunt u van der Bijl training & therapie verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. van der Bijl training & therapie kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:


• een opsporing en vervolging van strafbare feiten
• de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

van der Bijl training & therapie, t.a.v. Jasper van der Bijl
Hoogeweg 12
9746 RN Groningen
vanderbijl.tt@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door van der Bijl training & therapie, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 januari 2024.
van der Bijl training & therapie kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Onvoorzien:
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist van der Bijl training & therapie, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

bottom of page